Newsletter

Regulamin Sklepu Internetowego Świat Dziecka

Pkt1. Wstęp

Sklep internetowy swiat-dziecka.pl jest prowadzony przez: 
Podmiot gospodarczy Z.H.U. Stanisław Głuc, z siedzibą w Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 99wpisane  do  ewidencji  działalności  gospodarczej przez Starostę Miasta Sucha Beskidzka, posługujący  się  nadanym  numerem  ewidencji  podatkowej  NIP 5521000442  oraz  numerem  statystycznym  REGON NIP: 070117561.

Pkt.2. Słownik

 •          Sklep Internetowy ? Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.sklepswiatdziecka.com.pl, sprzedający  za  pośrednictwem  Internetu  produkty znajdujące się  w  jego  ofercie handlowej;
 •          Klient ? osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego smyk.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 •          Konto Klienta ? baza zawierająca dane Klienta służące do  realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące  wpłat  i  wypłat  z  tytułu  zamówień;
 •          Punkt odbioru osobistego ? punkt prowadzony przez  Sklep  Internetowy Świat Dziecka, w którym można odebrać osobiście odebrać zamówienie Klienta  zrealizowane przez Sklep;
 •          Login Klienta - (Login) ? ciąg znaków (e-mail), dzięki któremu dostajemy się do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
 •          Regulamin ? Regulamin który określa  zasady  sprzedaży  towarów  oraz  usług  drogą  elektroniczną  przy wykorzystaniu  środków  porozumienia się  na odległość;
 •          Rejestracja ? jednorazowa czynność, polegająca na założeniu  przez  Klienta  Konta Klienta, dokonana  z  wykorzystaniem  panelu  administracyjnego  udostępnionego  przez Sprzedawcę  na  stronie serwisu Sklepu Internetowego;
 •          Sklep Internetowy ? jedna  z  form  handlu  elektronicznego , serwis  internetowy  dający  możliwość  zamawiania  i  kupowania  towarów  handlowych  lub  usług  przez  Internet;
 •          Sklep Detaliczny ?punkt dostępny  dla  ogółu  Klientów  gdzie prowadzona jest sprzedaż  detaliczna;
 •          Strona/y ? Sklep  Internetowy  i/lub  Klient;
 •          Materiały (treść) ? wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym sklepswiatdziecka.com.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie;
 •          Towar ? rzecz  ruchoma, której dotyczy  umowa  kupna-sprzedaży;
 •          Produkt ? Towary i Usługi dodatkowe  prezentowane  w  Sklepie Internetowym;
 •          Umowa Sprzedaży ? umowa sprzedaży Produktów lub Usług w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą (sklepem) i Klientem, z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość;
 •          Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta  określające rodzaj i  ilość  Produktów  lub  Usług,  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną;
 •          Czas Realizacji zamówienia ? okres  w jakim Sklep Internetowy  skompletuje zamówienie i  przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
 •          Dni  Robocze ? wszystkie dni  tygodnia  od  poniedziałku do  piątku, z  wyłączeniem dni ustawowo  wolnych  od  pracy;
 •          Przelew Bankowy ? płatność wykonywana  przez Klienta z własnego  konta/rachunku  bankowego  na  rzecz  Sklepu  Internetowego; płatność  wykonywana  przez  Sklep  z  własnego  rachunku  bankowego  na  rzecz  Klienta;
 •          Przelew Elektroniczny ? płatność na  rzecz  Sklepu  Internetowego   wykonywana  przez  Klienta  z  własnego  konta/rachunku  bankowego  on-line, za  pośrednictwem  różnych  systemów  płatności on-line; 
 •          Strona produktowa ? strona w Sklepie Internetowym sklepswiatdziecka.com.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 •          Biuro obsługi klienta - biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 571421096  oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem

swiatdziecka3@gmail.com

 •          Siła Wyższa - zdarzenie  zewnętrzne,  niezależne  od  Stron, nieoczekiwane  oraz niemożliwe  do  uniknięcia  lub  zapobieżenia;

Pkt.3.  Postanowienia ogólne

 •          Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania Klienta ze Sklepu Internetowego sklepswiatdziecka.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym sklepswiatdziecka.com.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji
 •          W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 •          Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

o    sprzedaż towarów handlowych będących w ofercie sklepu internetowego.

o    sprzedaż usług będących w ofercie sklepu internetowego.

o    udzielanie Klientom informacji o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w poszczególnych Sklepach detalicznych Świat Dziecka.

 •          Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną, niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
 •          Do korzystania ze Sklepu Internetowego sklepswiatdziecka.com.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
 •          komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 •          aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 •          Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.
 •          Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego sklepswiatdziecka.com.pl zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 •          Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego sklepswiatdziecka.com.pl,

w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego swiat-dziecka.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego swiat-dziecka.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklepswiatdziecka.com.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 •          Sprzedawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego Świat Dziecka, w tym usług świadczonych przez Sprzedawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.
 •          Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sklepswiatdziecka.com.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami Pkt. 2 regulaminu.
 •          Sprzedawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego Świat Dziecka, w tym usług świadczonych przez Sprzedawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.
 •          Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

o    utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła;

o    tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu;

o    dokonywania zmian w Sklepie w celu dopasowania serwizu do potrzeb Klienta

 •          Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Świat Dziecka, w szczególności prawa autorskie oraz patentowe, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy;
 •          Klienci posiadają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie pod adresem :"http://sklepswiatdziecka.com/presta2/content/3-regulamin"  lub sporządzić jego wydruk.
 •          Informacje o Produktach i Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz techniczne, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail, cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Sprzedawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.
 •          Zdjęcia, elementy graficzne, filmy dotyczące Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

Pkt.4.  Rejestracja

 •          W celu rejestracji w Sklepie Internetowym swiat-dziecka.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 
 •          Rejestracja w Sklepie Internetowym jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne. 
 •          Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 •          W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

Pkt 5. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego:

 •          W ramach serwisu www.swiat-dziecka.pl Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 •          Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowego z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku Rejestracji).W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 •          Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego sklepswiatdziecka.com.pl następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 •          Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji sposobu realizacji Usługi, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 •          W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy z Klientem mogą być nagrywane przez Sprzedawcę.
 •          Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia lub Rezerwacji drogą telefoniczną.
 •          Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 •          Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień i/lub Rezerwacji drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego swiat-dziecka.pl lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

o    podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

o    dopuścił się naruszenia dóbr osobisty osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,

o    dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz

o    narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i Rezerwacji Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie.

 •          Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego sklepswiatdziecka.com.pl na podstawie powyższych postanowień Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

Pkt. 6. Informacje o produktach

 •          Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 •          Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
 •          zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

o    nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy

o    produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 •          Sklep sklepswiatdziecka.com.pl jako podmiot gospodarczy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
 •          Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 •          Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru handlowego. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości prezentowanych produktów;

Pkt. 7. Ceny:

 •          Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym sklepswiatdziecka.com.pl są wyrażone w (PLN) polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 •          Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym na stronie www.sklepswiatdziecka.com.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy drogą Internetową. Ceny w sklepach detalicznych sieci Świat Dziecka mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
 •          Każda cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i potwierdzenia realizacji tego zamówienia przez Sklep.
 •          Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży
 •          Ceny podane przy każdym produkcie handlowym mogą zostać powiększone o przedstawiony do akceptacji Klienta koszt dostawy który będzie widoczny w trakcie składania zamówienia.

Pkt. 8. Realizacja zamówień:

 •          Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę
 •          W celu złożenia zamówienia należy:

o    zalogować się do Sklepu Internetowego

o    wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ?Dodaj do koszyka? (lub równoznaczny);

o    następnie "Przejdź do realizacji zamówienia"

o    określić ilości produktów, które klient chce nabyć;

o    wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa produktu oraz nr. tel. kontaktowego dla kuriera;

o    wybrać odpowiedni sposób dostawy i płatności oraz ewentualne dodatkowe informacje mające służyć realizacji zamówienia a następnie kliknąć "

o    kliknięciem w odpowiednie miejsce potwierdzić znajomość oraz zgodę na przestrzeganie regulaminu Sklepu Internetowego;

o    jeżeli informacje zawarte w podsumowaniu zamówienia się zgadzają kliknij "potwierdź zamówienie"

Pkt. 9. Dostawy

 •          Towar zamówiony w naszym Sklepie Internetowym dostarczamy do Klienta za pomocą firm kurierskich lub w przypadku zamówień hurtowych również transportem własnym;
 •          Czas otrzymania zamówionego towaru zawiera:

o    Czas realizacji zamówienia czyli (przygotowanie towaru do wysyłki, otrzymanie informacji o formie płatności, wystawnie dokumentu sprzedaży, przekazanie paczki kurierowi)

o    Czas dostawy - zależny od wybranego sposobu płatności oraz dostarczenia

 •    Przy każdym zamówieniu Klient otrzymuje informację o przewidywanym terminie realizacji zamówienia
 •    Każdy towar jest wysyłany ze stosownym dokumentem sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT), kartą gwarancyjną dołączoną od producenta produktu
 •    Sklep Internetowy sklepswiatdziecka.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie doręczenia towaru spowodowanym przez Klienta, np. błędne lub nieprawidłowe dane adresowe odbiorcy.
 •    W przypadku niektórych produktów Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 •          Sposoby doręczeń na terenie Polski

o    Kurier - czas doręczenia paczki - 1 dzień roboczy (termin deklarowany przez Kuriera)

o    Odbiór w punkcie - w zależności od punktu do 4 dni roboczych (w przypadku gdy towar jest w sklepie detalicznym dostępność od ręki)

Pkt.10. Sposoby płatności

 •          Płatność przy odbiorze - czyli płatność gotówką w momencie odbioru paczki lub towaru upoważnionemu pracownikowi Sprzedającego lub kurierowi.
 •          Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
 •          Sklep zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Klientem szczególnych warunków oraz terminu płatności, które muszą być potwierdzone w zamówieniu przez obie Strony umowy.
 •          Sprzedający uznaje za zrealizowaną płatność przelewem w chwili wpływu zobowiązania Klienta na podany rachunek bankowy Sklepu Internetowego.

Pkt.11. Reklamacje

 •          Reklamacje zakupionych produktów klient jest zobowiązany zgłosić, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego poprzez adres widoczny na stronie głównej lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie głównej. Po kontakcie Klient otrzyma wszelkie potrzebne instrukcje dotyczące procedur rozpatrywania konkretnej reklamacji (wymiana, naprawa, przymusu dostarczenie produktu do naszego magazynu, dosłania wymaganej części itp.). Reklamacje nie będą rozpatrywane bez wcześniejszego kontaktu ze Sklepem Internetowym oraz otrzymaniu potwierdzenia od Sklepu.

12. Zwroty, prawo odstąpienia od umowy

 •          Klient, który zawarł umowę kupna na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (można je znaleźć na stronie głównej w zakładce "ZWROT" na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w który Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 •          W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Klientowi towaru nie może dojść do:

o    uszkodzenia mechanicznego Towaru (w szczególności: zarysowanie, stłuczenie, pęknięcie, zalanie) lub

o    wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 •          Zwrot Towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot towaru wymaga otrzymania zgody/potwierdzenia pisemnego od Sprzedawcy. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie porodukty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferowanej cenie był zakup zwracanego towaru.
 •          W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją (można ją pobrać w zakładce "Zwrot" na stronie głównej) oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia procedur zwrotu oraz Regulaminu, umowę kupna/sprzedaży uważa się za nie byłą.
 •          Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, który będzie w stanie pozbawić uszkodzenia go podczas transportu do Sprzedającego. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres wskazany przez Sprzedającego.
 •          Zwrot należnej kwoty, pomniejszonej o ewentualne koszta wysyłki następuje nie później niż do 14 dni od dnia odebrania przesyłki przez Sprzedającego i otrzymania numeru konta do zwrotu wpłaconej kwoty

13.Niezgodność towaru z umową.

 •          Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 •          W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 •          Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

 

14.Zamieszczanie treści

 •          Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Sprzedawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 •          Klient oświadcza, że:

o    umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,

o    wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 •          Klient nie jest uprawniony do :
 •          zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
 •          zamieszczania w ramach Sklepu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 •          Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
 •          W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Sklepu Treści, które mogłyby:
 •          zostać zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 •          naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
 •          posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
 •          pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Sprzedawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
 •          naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
 •          W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Sklepie Internetowym Treści naruszających art. X ust. 3?6 powyżej, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Sprzedawcą pod adresem e-mail swiatdziecka3@gmail.com Klient, poprzez zamieszczenie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 •          Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Sprzedawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
 •          W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Sprzedawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Sprzedawcę.
 •          W przypadku jeżeli Sprzedawca zostanie zobowiązany ? zgodnie z obowiązującym prawem ? do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa w art. X ust. 11 powyżej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Sprzedawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

 

15. Spory

 •          Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 •          Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
 •          Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne

                             

 •          Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

o    przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,

o    skutki korzystania ze Sklepu Internetowego Świat Dziecka przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

o    szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

o    treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklepswiatdziecka.com.pl.

 •          Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu lub z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
 •          Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Pkt.16. Podsumowanie

 •          Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym sklepswiatdziecka.com.pl jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
 •          Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 •          Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.sklepswiatdziecka.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 •          Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 •          Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 •          Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. ? Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 •          Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 •          Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.